نشست روسای تشکلهای صنفی با نمایندان بیمه آسیا

| پنجم اردیبهشت ماه 1403

به نام خدا

بنا به درخواست شرکت بیمه آسیا ، روز پنجم اردیبهشت ماه ، انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش جلسه ای با حضور روسای اصناف و تشکلهای کیش و نمایندگان بیمه آسیا برگزار نمود .

در این جلسه که ساعت 11 صبح در دفتر انجمن تشکیل گردید ابتدا آقای کتابفروش سابقه ای از فعالیت انجمن و تشکلهای حاضر در آن بیان و ضمن معرفی اعضای محترم حاضر در جلسه ، اشاره کوتاهی به فعالیت و جامعه فعال هر صنف نمود و نکاتی درخصوص دستور جلسه که بررسی عقد تفاهم نامه با بیمه آسیا درخصوص پوششهای بیمه ای شاغلین در اتحادیه ها و تشکلهای صنفی کیش بود را عنوان نمود . پس از آن آقای امام نماینده و مجری بیمه آسیا در کیش گزارش مختصری درخصوص قراردادهای منعقده با شرکتها و ارگانهای فعال در کیش بیان نمود و سپس آقای فضلی صائب مدیر بیمه درمان بیمه آسیا به تشریح انواع بیمه ها و چگونگی استفاده آن برای تشکلها و جوامع هدف پرداخت و درمورد بیمه درمان تکمیلی پرسنل و چگونگی استفاده از آن و مباحث حقوقی مربوط به اینگونه قراردادها را بیان نمود. هریک از تشکلها نیز بنا به فعالیت و پرسنل شاغل در آن نکاتی را ذکر نمودند. با توضیحات داده شده ازسوی طرفین ، مقرر گردید موارد خواسته شده انجمن در چند تیپ قراردادی لحاظ و برای تصمیم گیری نهائی مجدد به دفتر انجمن ارسال گردد تا پس از مطرح نمودن و توافق نهائی اعضای انجمن ، جهت اجرا امضا و عملیاتی گردد.