جلسه هم اندیشی با جناب آقای مهندس شرفی

جلسه هفتگی انجمن سرمایه گذاران و کارآفرینان کیش در روز دوشنبه مورخه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰ با حضور آقایان قریب ، ابراهیمی ، حاتمی ، صفا ، سادات نجفی ، درسخوان ، شیرازی منش ، صباغیان ، کتابفروش و با دعوت از جناب آقای مهندس شرفی در دفتر انجمن برگزار شد.